บรรณานุกรม

พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017)
 • ชัชพล ไชยพร. (2560) .หนังสือพระประวัติ สมเด็จพระอริยวงศาคญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์. คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดพิมพ์ถวาย. นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย (ดูภาพหนังสือ) 
พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)
 • สำนักงานการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี. (2559). เที่ยวหลากหลายสไตล์ราชบุรี. กรุงเทพฯ : ลีโอ แลนเซ็ท. (ดูภาพหนังสือ)
พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)

 • กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี. (2558).ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี. [Online]. Available :http://123.242.157.9/hdetail_ceo.php?QNo=4652&QSt=M&QGroup=0. [2559 มิถุนายน 23].

พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014)
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2557). "ราชบุรี" เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. นครปฐม : บจก.เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)
พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013)

 • ยืนหยัด ใจสมุทร. (2556). อัศนี พลจันทร บรรพอัยการผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิอัศนี พลจันทร. (ดูภาพหนังสือ)
พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)
 • กรมทรัพยากรธรณี. (2555). ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของจังหวัด. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง. (หน้า 68) (ดูภาพหนังสือ)
พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011)
 • กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี.(2554). กิจกรรมผู้บริหาร.จังหวัดราชบุรี. [Online]. Available :http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=4235&QSt=C&QGroup=0. [2554 พฤศจิกายน 5 ].
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านศิลปวัตถุ งานช่างสิบหมู่ งานช่างฝีมือ. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/178/Default.aspx. [2554 มิถุนายน 17 ].
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านภาษา หนังสือ วรรณกรรม. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/179/Default.aspx. [2554 มิถุนายน 17 ].
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/180/Default.aspx. [2554 มิถุนายน 17 ].
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านศิลปะการแสดง. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/181/Default.aspx. [2554 มิถุนายน 17 ].
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/182/Default.aspx. [2554 มิถุนายน 17 ].
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร.(2554).ด้านโบราณวัตถุ. [Online]. Available :http://www.finearts-psdg.com/n/tabid/145/Default.aspx. [2554 มิถุนายน 18 ].
 • เจน รัตนพิเชฎฐชัย และคณะ. (2554). ผู้ว่าราชการจังหวัด นักบริหาร นักพัฒนา (สุเทพ โกมลภมร). นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)
 • เที่ยวทั่วไทย.(2554).แม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา จ.สมุทรสงคราม.[Online]. Available :http://www.teawtourthai.com/samutsongkhram/?id=2547. [2554 กรกฎาคม 21 ].
 • วัดใหญ่อ่างทอง. (2554).แนวคิดทางธรรม : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูธีรญาณประยุต (เชื้อ ธีรปญฺโญ น.ธ.เอก) .กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. แจกจ่ายเมื่อ 6 มีนาคม 2554. (ดูภาพหนังสือ)
 • สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. (2554). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง ความหลากหลายของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรม บ้านโป่ง-บ้านเจ็ดเสมียน. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง : เอราวัณการพิมพ์.  (ดูภาพหนังสือ)
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2554). สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาครั้งที่ 23 ประจำปี 2554. ไม่ทราบที่พิมพ์ (ดูภาพหนังสือ)
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี. (2554). เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน "จัดสวน แต่งบ้าน ครั้งที่ 1". หนังสือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ที่ รบ.0015/ว.432 ลงวันที่ 28 เม.ย.2554.
 • สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.(2554). รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
 • หมอชิต.(2554).แม่น้ำราชบุรี เบญจสุทธิคงคา.[Online]. Available :http://www.mochit.com/place/2258. [2554 กรกฎาคม 21 ].
พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010)
 • กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี. (2553). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้อยจังหวัดราชบุรี. เอกสารประกอบการประชุม.
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. (2553). สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552. เอกสารจัดพิมพ์.
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี. (2553). สไลด์ประกอบการบรรยาย เมื่อ 4 มิ.ย.2553.
 • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2. (2553). เอกสารประกอบการประชุม การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2. เมื่อ 25 มิ.ย.2553 ณ ห้องประชุมชวนชม แพรวอาภา เพลส.
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2. (2553). เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2553. เมื่อ 11 มิ.ย.2553 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี.
 • คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553) .เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2553. ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี.
 • คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2553. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี.
 • คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2553 จังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2553 ระดับจังหวัด . ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี. 12 พ.ค.2553
 • จินตนา เวชมี และทีมวิจัยภาคกลาง. (2553). บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง ปี 2551-2552. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา : ศูนย์ประสานงานโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง คณะครุศาสตร์.
 • ชุมชนเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน และสวนศิลป์บ้านดิน. (2553). หนึ่งเดียวตลาดวัฒนธรรมเมืองราชบุรี ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน. เอกสารประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายเมื่อ 8 มิถุนายน 2553.
 • กลุ่มส่งเสริมอาชีพผ้าทอบ้านไร่. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านไร่. แจกจ่ายในงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2553.
 • พูลศรี จีบแก้ว และปราจิน  เครือจันทร์. (2553). ท่องโลกพิพิธภัณฑ์ไทยในราชบุรี. กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์.
 • นกน้อยแห่งโพหัก.(2553). ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุร่วม 2,000 ปีที่โคกพลับ. [Online]. Available :http://www.oknation.net/blog/nonglek/2010/09/16/entry-3. [2553 ตุลาคม 8 ].
 • สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จ.ราชบุรี. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายในงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2553.
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี. (2553). คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ.2554 สำหรับอาสาสมัครแรงงาน. ราชบุรี : ประเสริฐการพิมพ์.
 • สำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี. (2553). การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2553. เอกสารประกอบการประชุม เมื่อ 22 ต.ค.2553 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี.
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี. (2553). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการกลไกบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด. 14 มิ.ย.2553 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี.
 • สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายในงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2553.
 • สำนักงาน จ.ราชบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี. (2553). สวัสดี..เมืองโอ่ง. ฉบับที่ 7 เดือนมิถุนายน 2553. นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป.
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2553). ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ เส้นทางสายใต้. เอกสารข้อเท็จจริง ชุดที่ 2 (มิถุนายน 2553) ใช้ประกอบการลงพื้นที่ตามแนวเส้นทาง ครั้งที่ 2.
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2553). ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1). แผ่นพับประชาสัมพันธ์.
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . (2553).พร้อมก้าวสู่การพัฒนา.ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1). [Online]. Available :http://www.doubletrackthailand.com/info.php . [2553 กรกฎาคม 1 ].
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี. (2553). สถานการณ์พลังงานจังหวัดราชบุรี 2553. กระทรวงพลังงาน.
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2553). ศิลปินแห่งชาติ : นายแท้ ประกาศวุฒิสาร. [Online]. Available : http://art.culture.go.th/index.php?case=artistDetail&art_id=119&page=&side=mov_drama&detail=biography. [2553.ตุลาคม 6]. 
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2553).โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน : จังหวัดราชบุรี. [Online]. Available : http://saiyai.culture.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2010-04-08-08-40-27&catid=42:2010-01-22-02-49-26&Itemid=30. [2553 ตุลาคม 11 ].
 • ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเชาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี. (2553).แผ่นพับประชาสัมพันธ์.แจกจ่ายในงานกาชาดเที่ยวราชบุรีปี 2553.
 • ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จ.ราชบุรี.(2553). เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ราชบุรี. ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี : 26 พ.ค.2553
 • ศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์จังหวัดราชบุรี. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์.
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง). (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จ.ราชบุรี. แจกจ่ายในงานกาชาดเที่ยวราชบุรีปี 2553.
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. (2553). กึ่งศตวรรษ 50 ปี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. นครปฐม : เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป.
 • โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์สุขภาพแบบผสมผสาน. แจกจ่ายในงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2553.
 • ผานิตา พงษ์เศวต. (2553). ชมรมดนตรีไทยโรงพยาบาลดำเนินสะดวก.กึ่งศตวรรษ 50 ปี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. นครปฐม : เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป.
 • สวรรค์รำลึก. (2553). หุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต. [Online]. Available : http://www.poosawan.org/hoopha.html. [2553.สิงหาคม 31].
 • ห้องสมุดออนไลน์ My First Info.(2553). ข้อมูลจังหวัด : ตลาดสดจังหวัดราชบุรี. [Online]. Available : https://province.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsid=3939&keyword=ตลาดสด. [2553 พฤศจิกายน 14 ].
 • ห้องสมุดออนไลน์ My First Info.(2553). ข้อมูลจังหวัด : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายี มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ . [Online]. Available : https://province.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=60336&keyword=ราชบุรี. [2553 ตุลาคม 29 ].
 • ห้องสมุดออนไลน์ My First Info.(2553). การเมือง : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. [Online]. Available : https://politic.myfirstinfo.com/default.aspx. [2553 ตุลาคม 27 ].
 • ห้องสมุดออนไลน์ My First Info.(25530).การเมือง : สมาชิกวุฒิสภา. [Online]. Available : https://politic.myfirstinfo.com/senate.aspx. [2553 ตุลาคม 29 ].
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี. (2553). หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี.
 • ชมรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง. (2553). ประวัติคุณเตือนใจ บุญพระรักษา.[Online]. Available : http://www.luktunglaithai.com/song-12.html. [2553.กันยายน 16].
พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009)
 • กรรณิกา ขวัญอารีย์ . (2552). การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเด็กต่างชาติและครอบครัวใน 3 พื้นที่. [Online]. Available :http://swhcu.net/km/mk-articles/sw-km/96-knk.html.   มหาวิทยาลัยหัวเฉียว : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม. [2553 พฤศจิกายน 19 ].
 • จังหวัดราชบุรี. (2552). เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารงาน จ.ราชบุรีแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2552. ห้องบลูไดมอนด์ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี. เอกสารถ่ายสำเนา : 15 ธ.ค.2552.
 • คันทรีแมน.(2552). ศรีไพร ลูกราชบุรี. [Online]. Available :http://www.oknation.net/blog/countryman/2009/07/05/entry-1. [2553.มิถุนายน 7].
 • บูรชัย ศิริมหาสาคร และพัดชา กวางทอง. (2552). สรรพวิธีจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ. กรุงเทพฯ : แสงดาว.
 • พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.
 • ประวัติอำเภอต่างๆ. (2552). จังหวัดราชบุรี. [ Online]. Available: http://www.ratchaburi.go.th/data/muang.files/muang.htm. [2552, พฤศิจกายน 8].
 • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2552). รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ. [Online]. Available : http://www.swuaa.com/webnew/index.php?option=com_content&view=article&id=241:2009-03-05-14-34-42&catid=69:2009-03-04-03-13-20&Itemid=61. [2553 พฤศจิกายน 24 ].
 • สายสัมพันธ์ 8 เชิ้อชาติในราชบุรี. (2552). จังหวัดราชบุรี. [Online]. Available :http://www.ratchaburi.go.th/culture/people/index.htm#คนไทยภาคกลางพื้นถิ่น .[2552, พฤศจิกายน 8].
 • มหาวิทยาลัยมหิดล. (2552). ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์. [Online]. Available :http://thaimusic.li.mahidol.ac.th/musiclibrary/index.php?ac=hall_of_fame/hall_of_fame_dataperson&id=54&languages=th. [2553 ตุลาคม 11 ].
 • รวมพลคนรักเพลงเก่า. (2552). เตือนใจ บุญพระรักษา. [Online]. Available : http://saisampan.net/index.php?topic=1895.0. [2553.กันยายน 16].
 • อิทธิพล ปรีติประสงค์. (2552).แนวคิดพื้นฐานในการสร้างสรรค์ชุมชนออนไลน์. [Online]. Available :http://gotoknow.org/blog/virtualcommunitymanagement/288469. [2552.พฤศจิกายน 3 ].
 • กองบรรณาธิการ. (2552). Hi5 (Update 2009). กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.
 • ข้อมูล : ทองย้อย แสงสินชัย. (2552). เผยเบื้องหลังการแต่งกาพย์เห่เรือ ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค. [Online]. Available :http://songs-for-royal-barges-thailand.blogspot.com. [2553 พฤศจิกายน 1 ].
 • สำนักงานจังหวัดราชบุรี. (2552). แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2553-2556. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์.
 • สำนักประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี.(2552). ทำเนียบสื่อมวลชน จ.ราชบุรี และทำเนียบวิทยุชุมชน. ข้อมูลในแผ่น CD : 20 ต.ค.2552.
 • สุรีรัตน์ โพธิ์ทอง. (2552). ทำ Blog ยังไง ให้ทำเงิน. กรุงเทพ : วิตตี้ กรุ๊ป.
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี. (2552).รายชื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่ จ.ราชบุรี. ข้อมูลในแผ่น CD : 20 ต.ค.2552.
 • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี (พ.ศ.2552).แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี Amazing Ratchaburi .
 • สำนักงานจังหวัดราชบุรีและคณะ.(2552).ราชบุรี.นนทบุรี : บจก.ลีโอ แลนแซ็ท.
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี.(2552).ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี. นครปฐม : บจก.เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป.
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552). จังหวัดราชบุรี. นามสงเคราะห์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง. กระทรวงวัฒนธรรม.
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).เพลงชักกระดาน. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).เพลงปรบไก่. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).เพลงพานฟาง. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).เพลงสงคอลำพวน. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).รำโทน ราชบุรี. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
 • ศุภศรุต. (2552).วรนัย : “ศรีศัมพูกปัฏฏนะ” วิษัยนครตะวันตก .....ที่สาบสูญ . [Online]. Available : http://www.oknation.net/blog/voranai/2009/08/13/entry-1. [2553.สิงหาคม 4].
 • หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์.(2552).ข่าวราชบุรีออนไลน์. http://www.hctvtoyou.com/
 • อัมรินทร์ เพ็ชรกุล.(2552). Internet ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย.
 • เจษฎา นกน้อยและคณะ. (2552). นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • คม ชัด ลึก. (2552). ฆ่า...บูชาพระอินทร์ทางออกสังคม "หลอน". พลิกแฟ้มคดีดัง. [Online]. Available : http://www.komchadluek.net/detail/20090620/17612/17612.html . [2553 สิงหาคม 30 ].
พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008)
 • วิจารณ์ พานิช. (2551). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.
 • อนุชา ลีวรกุล. (2551). WordPress สร้างบล็อกอัจฉริยะ ก้าวก่อนใครในโลกออนไลน์. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป.
 • ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • ประดนเดช นีละคุปต์. (2551). เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "สังคม 2 สถานะ" . การประชุมสัมมนา ICTED 2008. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เอกสารถ่ายสำเนา : 22 ต.ค.2551.
 • ทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล .(2551).องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย: วีรกรรมขุนรองปลัดชู. [Online]. Available :http://www.aownoi.go.th/webpage/slogan.php?sg=5. [2554 กรกฎาคม 11 ].
 • เอนก นาวิกมูล. (2551). หมอสูน คนดี. กรุงเทพฯ : แสงดาว.
 • อนงค์นาฎ ศรีวิหค. (2551). เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "ผลกระทบของนิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ในแวดวงการศึกษา".การประชุมสัมมนา ICTED 2008.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เอกสารถ่ายสำเนา : 22 ต.ค.2551.
 • สวรรค์รำลึก. (2551). ประวัติท่านทูตสันติภาพ ดร.สุชาติ โกศลกิติวงศ์. [Online]. Available : http://www.poosawan.org/peace_envoy.html. [2553 กันยายน 1].
พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007)
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท่องถิ่น. (2550). หนังสือน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550.[Online]. Available : http://www.stabundamrong.go.th/web/holywater/water2.PDF. [2554 กรกฏาคม 21].
 • ประพนธ์ ผาสุขยืด. (2550). การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ. กรุงเทพฯ : ใยไหม.
 • ประพนธ์ ผาสุขยืด. (2550). การจัดการความรู้ ฉบับขับเคลื่อน LO. กรุงเทพฯ : ใยไหม.
 • พระเทพวิสุทธาภรณ์. (2550). สังเขปประวัติวัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี. เอกสารอัดสำเนา.
 • วรชัย เยาวปาณี. (2550). วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.
 • บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2550). จัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ : แสงดาว.
 • วีระพงศ์ มีสถาน. (2550). คนราชบุรี. ราชบุรี : สำนักวัฒนธรรม จ.ราชบุรี.
 • สุรินทร์ เหลือลมัย. (2550). โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชบุรี "เครื่องมือหิน (สมัยก่อนประวัติศาสตร์) ในราชบุรี". สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี.
 • สายทิพย์. (2550). เจ้าแม่แก่นจันทร์ ตำนานแห่งเทพเมืองราชบุรี.พลังจิต . [Online]. Available : http://board.palungjit.com/f12/เจ้าแม่แก่นจันทร์-ตำนานแห่งเทพเมืองราชบุรี-83510.html. [2553 กรกฎาคม 27].
 • ศูนย์มอญศึกษา. (2550). นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง : กระทรวงวัฒนธรรม. (ดูภาพหนังสือ)
 • ศศิศ.(2550)."ยวน" ผู้นิราศร้างห่างมาตุภูมิ.[Online]. Available :http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=4127.0. [2554 สิงหาคม 24 ].
 • _______. (2550). ย้อนรอยสองราชธานี : กรุงสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา. ไม่ทราบที่พิมพ์.
พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006)
 • ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล.(2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005)
พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004)
 • ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี. (2547). สูจิบัตรการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง-พระบูชา ฯลฯ.งานเที่ยวราชบุรีปี 2004 : 22 ก.พ.2547. (ดูภาพหนังสือ)
 • ไพรัช บัวบังใบ. (2547). ไทยทรงดำ. 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์. (ดูภาพหนังสือ)
 • สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. (2547). โบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ. กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
 • สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี และ สภาวัฒนธรรม จ.ราชบุรี. (2547). 8 ชาติพันธุ์ ในราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์. (ดูภาพหนังสือ)
 • สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2547). ลุ่มน้ำแม่กลอง : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ "เครือญาติ" มอญ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.
 • ศรีศักร วัลลิโภดม. (2547). ลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีคนยุคหินเป็นบรรพชนคนยุคปัจจุบัน. ลุ่มน้ำแม่กลอง : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ "เครือญาติ" มอญ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.
 • ชาวบ้านโป่งรุ่นพ่อ. (2547). เล่าขานตำนานบ้านโป่ง. [Online]. Available : http://www.pantown.com/board.php?id=1607&area=&name=board1&topic=56&action=view. [2553, สิงหาคม 20].
 • ยนต์ ชุ่มจิต. (2547). ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
 • สุรินทร์ เหลือลมัย . (2547). ไทยกะเหรี่ยง. 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี. สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์.
 • อาภรณ์ สุนทรวาท. (2547). ไทยมอญ. 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี. สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์.
พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003)
 • คำรณ แพงไพรี. (2546). ประวัติเขาเขียว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี : การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลางครั้งที่ 25. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี.
 • วุฒิ บุญเลิศ.(2546). " เมื่อกะเหรี่ยงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด " : รายงานฉบับสมบูรณ์. โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท้องถิ่นภาคกลาง 2546 .สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002)
พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001)
 • ดำริห์ เรืองสุธรรม. (2544). ขบวนการแรงงานไทยในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : สุขภาพใจ.
 • มโน กลีบทอง.(2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์.
 • โรงเรียนนารีวิทยา. (2544). 45 ปี นารีฯ มุทิตาจิต. กรุงเทพฯ : Starboom Interprint.
 • รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์. (2544). สงครามประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.
พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000)
 • คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา. (ดูภาพหนังสือ)
 • มรกต งามภักดี.(2543).ราชบุรี.กรุงเทพฯ: องค์การการค้าของคุรุสภา.
 • ปรีชา เรืองจันทร์. (2543). ก๊อดอามี่ มณีลอย ปลุกราชบุรีเขย่าโลก. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์.
พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)
 • สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี. (2542). ประวัติศาลเจ้าพ่อหลักหิน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี. ราชบุรี : โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ. (ดูภาพหนังสือ)
พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998)
 • กุศล เอี่ยมอรุณ. (2541). เงาชีวิตในภาพเขียน. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี.
 • กุศล เอี่ยมอรุณ. (2541). เงาชีวิตในภาพเขียน : วัดป่าไก่. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี.
 • กุศล เอี่ยมอรุณ. (2541). เงาชีวิตในภาพเขียน : วัดไทรอารีรักษ์. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี
 • ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา. (2541). โอ่งมังกรราชบุรี อดีตอันยิ่งใหญ่จวนจวบวันโรยรา. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี.
 • ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ. (2541). แววรุ้งที่ราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์. (ดูภาพหนังสือ)
 • สุดารา สุจฉายา. (2541). รสรักว่าหวาน ยังไม่ปานเท่าข้าวหมากบ้านโป่ง. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี.
 • สุดารา สุจฉายา. (2541). ของดีโพธาราม. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี.
 • สุดารา สุจฉายา.(2541). ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี.
 • สุดารา สุจฉายา. (2541). ตะวันยอแสงที่คลองดำเนิน. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี.
 • สุดารา สุจฉายา และสาธิมา พุ่มศิริ .(2541). ยุคแห่งการทำลายและสูญสิ้นทรัพยากร. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี.
พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)
 • อุดม สมพร. (2538). งานวิจัย : ผ้าจกไท-ยวนราชบุรี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์. กระทรวงศึกษาธิการ : กรมอาชีวศึกษา.
พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993)
 • สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. (2536). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง : ศึกษากรณีชุมชนมอญบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี. ลุ่มน้ำแม่กลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร : พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์.
 • ปรานี วงษ์เทศ. (2536). พระสงฆ์ : ผู้นำทางภูมิปัญญาท้องถิ่น. ลุ่มน้ำแม่กลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร : พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์.
พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990)
 • ป้าลม.(2533).รำฤกถึงนายผี จากป้าลม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทะเลหญ้า.
พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988)
 • มานิต วัลลิโภดม. (2531). "การขุดค้นพระบรมสารีริกธาตุ" , วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2531)
พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987)
 • อมโรภิกษุ. (2530). หลวงปู่คง วัดศรัทธาราษฎร์ เล่ม 3. ราชบุรี : วิศวการพิมพ์. (ดูภาพหนังสือ)
พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986)
 • ________.(2529). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายรวม พรหมบุรี. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์.
พ.ศ.2528 (ค.ศ.1985)
 • ชมพูนุช ประศาสน์เศรษฐ.(2528). รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สีของจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์วัดมหาธาตุ ราชบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982)
 • คณะกรรมการจัดงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. (2525). ภาพเหตุการสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ.
พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971)

 • วิจิตร ขุมทรัพย์. (2514) .นิทานชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง. พระนคร : โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร. (ดูภาพหนังสือ) 
พ.ศ.2490 (ค.ศ.1947)
 • สละ จันทรวงศ์. (2470-2490). บันทึกส่วนตัว. เขียนด้วยลายมือ.
พ.ศ.2468 (ค.ศ.1925)
 • มณฑลราชบุรี. (2468). สมุดราชบุรี. พระนคร : โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย. (ดูภาพหนังสือ)
ไม่ระบุปี พ.ศ. (ค.ศ.)
 • กรมการทหารช่าง. (_____). เอกสารบรรยายสรุปเส้นทางเศรษฐกิจ ราชบุรีสู่อันดามัน. เอกสารจริง.
 • ที่ว่าการอำเภอโพธาราม. (_____). นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ็ดวัด สัมผัสอารยธรรมลือเลื่อง เมืองคนสวยโพธาราม. นครปฐม : นครปฐมการพิมพ์. (ดูภาพหนังสือ)
 • วัดคงคาราม.(______).พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและจิตรกรรมฝาผนัง.__________.